مدیر مسئول و صاحب امتیاز : امیر حسین بابائیان بافقی اعضای هیئت تحریریه: خبرنگار : محبوبه رنجبر بافقی عکاس : زهرا فتوحی دبیر بخش سیاسی : سید حمید هاشمی دبیر بخش اجتماعی : محمد علی عباسی دبیر بخش علمی : رحمت الله شریعتی دبیر بخش فرهنگی- هنری ...