در پی درگذشت پدر شهیدان ابراهیمی مقدم مدیر عامل شرکت پیامی صادر نمود.